Türk ve Yunan Halklarının Mübadelesine ilişkin sözleşme - Bursa Selanik Göçmenleri
Headlines News :
Ana Sayfa » , » Türk ve Yunan Halklarının Mübadelesine ilişkin sözleşme

Türk ve Yunan Halklarının Mübadelesine ilişkin sözleşme

Bursa Selanik Göçmenleri Tarih: 28 Kasım 2009 Cumartesi | 20:08

19 Maddeden oluşan ve Lozan Anlaşması bağlamında ele alınan "Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol" 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan'da imzalanmıştır.

İmzalayanlar:

Sözleşme 3 nüsha olarak düzenlenmiştir. Bu nüshalardan bir Yunanistan Hükümetine, biri Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine verilecek, üçüncüsü de doğruluğu onaylanmış birer örneğini, Türkiye ile yapılmış Barış Andlaşmasını imzalayan Devletlere yollayacak olan, Fransa Cumhuriyeti Hükümetine, bu Devletin arşivlerine konulmak üzere, teslim edilecekti.

YUNAN VE TÜRK HALKLARININ
MÜBADELESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME VE PROTOKOL (*)

30 OCAK 1923 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ İLE YUNAN HÜKÜMETİ,
aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmaya varmışlardır:

MADDE: 1
Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla, Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının, 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak, zorunlu mübadelesine (exchange obligatoire) girişilecektir. Bu kimselerden hiç biri, Türk Hükümetinin izni olmadıkça Türkiye’ye ya da Yunan Hükümetinin izni olmadıkça Yunanistan’a dönerek orada yerleşemeyecektir.

MADDE: 2
Birinci Maddede öngörülen mübadele:

a) İstanbul’da oturan Rumları (İstanbul’un Rum ahalisini);

b) Batı Trakya’da oturan Müslümanları (Batı Trakya’nın Müslüman ahalisini) kapsamayacaktır.

1912 Kanunuyla sınırlandırıldığı biçimde, İstanbul Şehremaneti daireleri içinde, 30 Ekim 1918 tarihinden önce yerleşmiş (etablis) bulunan bütün Rumlar, İstanbul’da oturan Rumlar (İstanbul’un Rum ahalisi) sayılacaklardır. 1913 tarihli Bükreş Andlaşması’nın koymuş olduğu sınır çizgisinin doğusundaki bölgeye yerleşmiş (etablis) bulunan Müslümanlar, Batı Trakya’da oturan Müslümanlar (Batı Trakya’nın Müslüman ahalisi) sayılacaklardır.

MADDE: 3
Karşılıklı olarak, Rum ve Türk nüfusu mübadele edilecek olan toprakları 18 Ekim 1912 tarihinden sonra bırakıp gitmiş olan Rumlar ve Müslümanlar, 1 nci Maddede öngörülen mübadelenin kapsamına girer sayılacaklardır. İşbu Sözleşmede kullanılan “göçmenler” (emigrants) terimi, 18 Ekim 1912 tarihinden sonra göç etmesi gereken ya da göç etmiş bulunan bütün gerçek ya da tüzel kişileri kapsamaktadır.

MADDE: 4
Aileleri Türk ülkesini daha önce bırakıp gitmiş olup da kendileri Türkiye’de alıkonulmuş bulunan Rum halkından vucutça sağlam erkekler, işbu Sözleşme uyarınca, Yunanistan’a gönderilecek ilk kafileyi meydana getireceklerdir.

MADDE: 5
İşbu Sözleşmenin 9 ncu ve 10 ncu Maddelerindeki çekinceler (ihtirazi kayıtlar) saklı kalmak üzere, işbu Sözleşme uyarınca yapılacak mübadele yüzünden, Türkiye’deki Rumların ya da Yunanistan’daki Müslümanların mülkiyet haklarına ve alacaklarına hiçbir zarar verdirilmiyecektir.

MADDE: 6
Mübadele edilecek halklara mensup bir kimsenin gidişine, herhangi bir nedenle olursa olsun, hiçbir engel çıkartılmayacaktır. Bir göçmenin, kesinleşmiş bir hapis cezası bulunduğu, ya da henüz kesinleşmemiş bir cezaya çarptırıldığı, ya da kendisine karşı ceza soruşturması yürütüldüğü durumlarda, söz konusu olan göçmen, cezasını çekmek ya da yargılanmak üzere, kendisine karşı kovuşturmada bulunan ülkenin makamlarınca, gideceği ülkenin makamlarına teslim edilecektir.

MADDE: 7
Göçmenler, bırakıp gidecekleri ülkenin uyrukluğunu yitirecekler ve varış ülkesinin topraklarına ayak bastıkları anda, bu ülkenin uyrukluğunu edinmiş sayılacaklardır. İki ülkeden birini ya da ötekini daha önce bırakıp gitmiş olan ve henüz yeni bir uyrukluk edinmemiş bulunan göçmenler, bu yeni uyrukluğu, işbu Sözleşmenin imzası tarihinde edinmiş olacaklardır.

MADDE: 8
Göçmenler, her çeşit taşınır mallarını yanlarında götürmekte ya da bunları taşıttırmakta serbest olacaklar ve bu yüzden kendilerinden çıkış ya da giriş ya da başka herhangi bir vergi alınmayacaktır. Bunun gibi, işbu Sözleşme uyarınca, bağıtlı Devletlerden birinin ülkesini bırakıp gidecek her topluluk (cemaat, communaute) üyesinin (camiler, tekkeler, medreseler, kiliseler, manastırlar, okullar, hastahaneler, ortaklıklar, dernekler, tüzel kişiler ya da ne çeşit olursa olsun başka tesisler personelini kapsamak üzere) kendi topluluklarına ait taşınır malları yanlarında serbestçe götürmek ya da taşıttırmak hakkı olacaktır. 11 nci Maddede öngörülen Karma Komisyonların tavsiyesi üzerine, her iki ülke makamlarınca, taşıma işlerinde en geniş kolaylıklar sağlanacaktır. Taşınır malların tümünü ya da bir kısmını yanlarında götüremeyecek olan göçmenler, bunları, oldukları yerde bırakabileceklerdir. Bu durumda, yerel makamlar, bırakılan taşınır malların dökümünü (envanterini) ve değerini, ilgili göçmenin gözleri önünde saptamakla görevli olacaklardır. Göçmenin bırakacağı taşınır malların çizelgesini ve değerini gösteren tutanaklar dört nüsha olarak düzenlenecek ve bunlardan biri yerel makamlarca saklanacak, ikincisi, 9ncu Maddede öngörülen tasfiye işlemine esas alınmak üzere 11nci Maddede öngörülen Karma Komisyona sunulacak,üçüncüsü göç edilecek ülkenin Hükümetine, dördüncüsü de göçmene verilecektir.

MADDE: 9
8 nci Maddede öngörülen göçmenlerin ve toplulukların kent ve köylerdeki taşınmaz mallarıyla, bu göçmenlerin ya da toplulukların bırakmış oldukları taşınır mallar, 11 nci Maddede öngörülen Karma Komisyonca, aşağıdaki hükümler uyarınca tasfiye edilecektir. Zorunlu mübadele uygulanacak bölgelerde bulunan ve mübadele uygulanmıyacak bir bölgede yerleşmiş toplulukların din ya da hayır kurumlarına ait olan mallar da, aynı şartlar içinde, tasfiye edilecektir.

MADDE: 10
Bağıtlı Tarafların ülkelerini daha önceden bırakıp gitmiş olan ve işbu Sözleşmenin 3 ncü Maddesi uyarınca nüfus (halkların) mübadelesinin kapsamına girer sayılan kimselere ait taşınır ya da taşınmaz malların tasfiyesi, 9 ncu Madde uyarınca, Türkiye ile Yunanistan’da 18 Ekim 1912 tarihinden bu yana yürürlüğe konmuş kanunlarla her çeşit yönetmeliklere (tüzüklere) göre ya da başka herhangi bir zoralım (müsadere), zorunlu satış, v.b. gibi, işbu mallar üzerindeki mülkiyet hakkını herhangi bir yoldan kısıtlayıcı nitelikte hiçbir tedbire konu olmaksızın yürütülecektir. İşbu Madde ile 9 ncu Maddede öngörülen mallar, bu çeşit bir tedbire konu olurlarsa, bu mallara 11 Maddede öngörülen Komisyonca, bu tedbirler uygulanmamışçasına, değer biçilecektir. Kamulaştırılmış mallara gelince, Karma Komisyon, her iki ülkede mübadele kapsamına girecek kimselere ait olup da, mübadele uygulanacak topraklarda bulunan ve 18 Ekim 1912 den sonra kamulaştırılmış olan bu mallara yeniden değer biçecektir. Komisyon, bir zarar verilmiş olduğunu görürse, bu zararı mal sahiplerinin yararına onaracak bir zarar-giderim (tazminat) saptayacaktır. Bu zarar-giderim tutarı, mal sahiplerinin alacak hesabına ve kamulaştıran ülke Hükümetinin borç hesabına geçirilecektir. 8 nci ve 9 ncu Maddelerde göz önünde tutulan kimseler, şu ya da bu yoldan, yararlanmadan yoksun bırakıldıkları malların gelirlerini elde edememişlerse, bu gelirlerin tutarlarının kendilerine geri verilmesi, savaş öncesi ortalama gelir esas alınarak ve Karma Komisyonca saptanacak yol ve yöntemler uyarınca, sağlanacaktır. Yunanistan’daki Vakıf mallarının ve bunlardan doğan hak ve çıkarların, ve Türkiye’de Rumlara ait benzer tesislerin tasfiyesine girişirken, 11 nci Maddede öngörülen Karma Komisyon, bu tesislerin ve bunlarla ilgili bulunan özel kişilerin haklarını ve çıkarlarını tam olarak korumak amacıyla, daha önce yapılmış Andlaşmalarda kabul edilmiş ilkelerden esinlenecektir. 11 nci Maddede öngörülen Karma Komisyon, bu hükümleri uygulamakla görevli olacaktır.

MADDE: 11
İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girişinden başlayarak bir aylık bir süre içinde, Bağıtlı Yüksek Tarafların her birinden dört ve 1914-1918 savaşına katılmamış Devletlerin uyrukları arasından Milletler Cemiyeti Meclisince seçilecek üç üyeden oluşan ve Türkiye’de ya da Yunanistan’da toplanacak olan bir Karma Komisyon kurulacaktır. Komisyonun Başkanlığını, tarafsız üç üyeden her biri sıra ile yapacaktır. Karma Komisyon, gerekli göreceği yerlerde, bir Türk ve bir Yunanlı üye ile, Karma Komisyonca atanacak tarafsız bir Başkandan oluşacak ve Karma Komisyona bağlı olarak çalışacak alt-komisyonlar kurmaya yetkili olacaktır. Karma Komisyon, alt-komisyonlara verilecek yetkileri kendisi saptayacaktır.

MADDE: 12
Karma Komisyon, işbu Sözleşmede öngörülen göçü denetlemek ve kolaylaştırmak ve 8 nci Madde ile 9 ncu Maddede öngörülen taşınır ve taşınmaz malların tasfiyesine girişmekle yetkili olacaktır. Karma Komisyon, göçün ve yukarıda belirtilen tasfiyenin yol ve yöntemlerini saptayacaktır. Karma Komisyon, genel olarak, işbu Sözleşmenin uygulanmasında gerekli göreceği tedbirleri almağa ve bu Sözleşme yüzünden ortaya çıkabilecek bütün sorunları karara bağlamaya tam yetkili olacaktır. Karma Komisyon kararları oy çokluğu ile alınacaktır. Tasfiye edilecek mallara, haklara ve çıkarlara ilişkin bütün itirazlar Karma Komisyonca kesin olarak karara bağlanacaktır.

MADDE: 13
Karma Komisyon, ilgilileri dinledikten ya da dinlemeğe gereği gibi çağırdıktan sonra, işbu Sözleşme uyarınca tasfiye edilmesi gereken taşınmaz mallara değer biçme işlemine girişmek için tam yetkili olacaktır. Tasfiye olunacak mallara değer biçilmesinde, bunların altın para ile olan değeri esas alınacaktır.

MADDE: 14
Komisyon, ilgili mal sahibine, elinden alınan ve bulunduğu ülkenin Hükümeti emrinde kalacak olan mallardan dolayı borçlu kalınan para tutarını belirten bir bildiri belgesi verecektir. Bu bildiri belgeleri esas alınarak borçlu kalınan para tutarları, tasfiyenin yapılacağı ülke Hükümetinin, göçmenin mensup olduğu Hükümete karşı bir borcu olacaktır. Göçmenin, ilke olarak, göç ettiği ülkede, kendisine borçlu bulunulan paraların karşılığında, ayrıldığı ülkede bırakmış olacağı mallarla aynı değerde ve aynı nitelikte, mal alması gerekecektir. Yukarıda belirtilen biçimde bildiri belgeleri esası üzerinden, her iki Hükümetçe ödenmesi gereken paraların hesabı, her altı ayda bir çıkartılacaktır. Tasfiye işlemi tamamlandığı zaman, karşılıklı borçlar biribirine eşit çıkarsa, bununla ilgili hesaplar denkleştirilmiş (takas ve mahsup edilmiş) olacaktır. Bu denkleştirme işleminden sonra, Hükümetlerden biri ötekine borçlu kalırsa, bu borç peşin para ile ödenecektir.Borçlu Hükümet, bu ödeme işine süre tanınmasını isterse, yıllık en çok üç taksitte ödenmek şartıyla, Komisyon bu süreyi ona tanıyabilecektir. Komisyon, bu süre içinde ödenmesi gereken faizleri de saptayacaktır. Ödenecek para oldukça önemli ise ve daha uzun sürelerin tanınmasını gerektirmekteyse, borçlu Hükümet, borçlu olduğu paranın yüzde yirmisine kadar Karma Komisyonca saptanacak bir parayı peşin olarak ödeyecek, geri kalan borç için de, Karma Komisyonca saptanacak oranda faizli ve yirmi yıllık bir süre içinde anaparaya çevrilebilecek (amortise edilecek) borçlanma bonoları (istikraz tahvilleri) çıkarabilecektir. Borçlu Hükümet, bu borç için, Komisyonca kabul edilecek sağlancalar (rehinler) gösterecektir. Bu sağlancalar, Yunanistan’da Uluslar arası Komisyonca, İstanbul’da Devlet Borcu (Düyun-u Umumiye) Meclisince yönetilecek ve gelirleri toplanacaktır. Bu sağlancalar konusunda anlaşmaya varılamazsa, Milletler Cemiyeti Meclisi bunları saptamaya yetkili olacaktır.

MADDE: 15
Göçü kolaylaştırmak amacıyla, ilgili Devletlerce, Karma Komisyonun saptayacağı şartlarla, Komisyona öndelik (avans) olarak ödemede bulunacaktır.

MADDE: 16
Türkiye ve Yunanistan Hükümetleri, işbu Sözleşme uyarınca, ülkelerini bırakıp gidecek olan kimselere yapılacak bildirilerle, bu kimselerin varış ülkesine taşınmak üzere yönelecekleri limanlara ilişkin bütün sorunlar üzerinde, 11 nci Maddede öngörülen Karma Komisyonla anlaşmaya varacaklardır. Bağıtlı Taraflar, mübadele edilecek halklara, gidişleri için konmuş tarihten önce yurtlarını bırakıp gitmelerine yol açacak, ya da mallarını ellerinden çıkartmak üzere doğrudan ya da dolaylı hiçbir baskıda bulunmamayı karşılıklı olarak yükümlenirler. Bağıtlı Taraflar, ülkeyi bırakıp giden ya da gidecek olan göçmenleri hiçbir vergiye ya da olağanüstü bir resme bağlamamayı yükümlenirler. 2 nci Madde uyarınca mübadele dışı bırakılacak bölgelerde oturanların, bu bölgelerde kalmak ya da oralara yeniden dönmek haklarıyla, Türkiye ve Yunanistan’da özgürlüklerinden ve mülkiyet haklarından serbestçe yararlanmalarına hiçbir engel çıkartılmayacaktır. Bu hüküm, mübadele dışı bırakılacak söz konusu bölgelerde oturanların mallarını başkalarına geçirmelerine ve bu kimselerden Türkiye’yi ya da Yunanistan’ı kendi istekleriyle bırakıp gitmek istiyeceklerin gidişine engel olma vesilesi olarak öne sürülemeyecektir.

MADDE: 17
Karma Komisyon çalışmaları ve işlerin yürütülmesi için gerekli giderler, Komisyonca saptanacak oranlar içinde, ilgili Hükümetlerce karşılanacaktır.

MADDE: 18
Bağıtlı Taraflar, işbu Sözleşmenin uygulanmasını sağlamak üzere, yasalarında gerekli değişiklikleri yapmağı yükümlenirler.

MADDE: 19
İşbu Sözleşme, Bağıtlı Yüksek Taraflar bakımından, Türkiye ile yapılacak Barış Andlaşmasının bir parçasıymış gibi, aynı güç ve aynı değerde sayılacaktır. İşbu Sözleşme, söz konusu Andlaşmanın Bağıtlı Yüksek Taraflardan her ikisince onaylanmasından hemen sonra yürürlüğe girecektir. BU HÜKÜMLERE OLAN İNANÇLA, yetki belgelerinin, karşılıklı olarak, usulüne uygun olduğu görülmüş ve aşağıda imzaları bulunan Tamyetkili Temsilciler, işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. LAUSANNE’da, otuz Ocak bin dokuz yüz yirmi üç tarihinde, üç nüsha olarak düzenlenmiştir. Bu nüshalardan bir Yunanistan Hükümetine, biri Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine verilecek, üçüncüsü de doğruluğu onaylanmış birer örneğini, Türkiye ile yapılmış Barış Andlaşmasını imzalayan Devletlere yollayacak olan, Fransa Cumhuriyeti Hükümetine, bu Devletin arşivlerine konulmak üzere, teslim edilecektir.

(L.S.) * E.K. VENİSELOS (L.S.) M. İSMET

(L.S.) D. CACLAMANOS (L.S.) Dr. RIZA NUR

(L.S.) HASAN


*”Mühür yeri” anlamına “Locus Sigilli” sözlerinin kısaltılışı

PROTOKOL

GEREĞİ GİBİ YETKİLİ KILINMIŞ OLAN VE AŞAĞIDA İMZALARI BULUNAN TAMYETKİLİ TÜRK TEMSİLCİLERİ, Türk Hükümetinin, Rum ve Türk halklarının mübadelesine ilişkin olarak, Yunanistan’la bugünkü tarihte yapılmış Sözleşmenin yürürlüğe konulmasını beklemeksizin ve bu Sözleşmenin 1 nci Maddesindeki hükmün uygulama alanı dışında kalmak üzere, Barış Andlaşması imza edilir edilmez, iş bu Sözleşmenin 4 ncü Maddesinde göz önünde tutulan, vücutça sağlam erkekleri serbest bırakacağını ve bunların gidişini sağlayacağını bildirirler.

LAUSANNE’da, otuz Ocak bin dokuz yüz yirmi üç tarihinde, üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

İSMET

Dr. RIZA NUR HASAN

Lozan Barış Konferansı-Tutanaklar Belgeler- Takım: II Cilt:2

Çeviren Seha L. Meray, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları no: 348

Mübadelei Ahali Hakkında Lozan Muahedenamesiye Atina İtilafnamesinin Tatbikatından Mütevellit Mesailin Halli İçin Yunanistanla İmza Edilen Mukavelename

Andlaşmanın imza yeri ve tarihi : Ankara, 10 Haziran 1930
Onay Kanununun tarih ve sayısı : 17 Haziran 1930, sayı 1725
Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 1 Temmuz 1930 Sayı: 1534

D Ü S T U R : III. Ter. Cilt 11 Sahife: 706

ONAY KANUNU Madde 1-Mübadelei ahali hakkında Lozan Muahedenamesi ile Atina İtilafnamesinin tatbikatından mütevellit mesailin kat'i surette halli için Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan arasında akit ve 10 Haziran 1930 tarihinde Ankara'da imza edilen Mukavelename tasdik olunmuştur.

Madde 2-Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 3-Bu kanunun İcrayı ahkamına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

MÜBADELEİ AHALİ HAKKINDA LOZAN MUAHEDENAMESİYLE ATİNA İTİLAFNAMESİNİN TATBİKATINDAN MÜTEVELLİT MESAİLİN HALLİ İÇİN YUNANİSTANLA İMZA EDİLEN MUKAVELENAME
Bir taraftan

Türkiye ve Diğer taraftan Yunanistan Mütekabilen Lozan muahedenamesile derpi? edilen Türk ve rum ahalinin mübadelesine müteallik mukavelenameler, beyannameler, itilaflar ve diğer ukut ile bunların merbutatının tatbikatından mütevellit bilumum mesaili kat'i surette tasviye arzusile mütehalli olarak bu bapta bir mukavelename aktine karar vermişler ve murahhasları olmak üzere, Türkiye Cümhuriyeti Reisi: İzmir Meb'usu ve Türkiye Cümhuriyeti Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Beyfendiyi, Yunan Cümhuriyeti Reisi: Yunanistanın Fevkalade Murahhası ve Orta Elçisi Müsyü S. Polikroniyadis Cenaplarını tayin buyurmuşlardır. Müşarileyhima usulüne muvafık görülen salahiyetnamelerini yekdi?erine tebliğ ettikten sonra ahkâmı atiyeyi karalaştırmışlardır.

BİRİNCİ FASIL
mübadillerin malları

MADDE 1 Mübadil müslümanların Yunanistanda bıraktıkları menkul ve gayri menkul malların tam mülkiyeti Yunan Hükümetine geçecektir.

MADDE 2 Mübadil Rumların Türkiyede bıraktıkları menkul ve gayri menkul mallaryn tam mülkiyeti Türk Hükümetine geçecektir.

MADDE 3 Elyevm bankalarda mevcut her nevi mevduat üzerine iki Hükümet tarafından konulmuş olan memnuiyetler işbu mukavelenamenin imzası tarihini takip eden beş gün zarfında kaldırılacak ve mezkûr mevduat menlehülhaklarına iade edilecektir. İcaby takdirinde Muhtelit Mübadele Komisyonu alakadarlara bu hususta mücamelekâr vesatatta bulunabilecektir.

MADDE 4 İki Hükümet, mübadil mallarının tasfiyesi mes'elesinin halli hakkında hemen rey beyanını Muhtelit Mübadele Komisyonu bitaraf azasına tevdi ederler. Mübadiller hakkındaki tütün ö?rile kasalara mütedair metalip bunlara dahildir. Her iki Hükümet muvafakatlerini en kısa bir zamanda ve işbu itilafnameyi tasdika arzetmeden evvel bildirmeyi taahhüt ederler.

İKİNCİ FASIL
Dokuz numaralı beyannameden müstefit olacakların malları

MADDE 5 Dokuz numaraly beyannameden müstefit olan Müslümanlara ait menkul ve gayri menkul mallaryn tam mülkiyeti, sahiplerine iade edilmi? olup bilfiil tasarruf ve intifalarynda bulunan gayri menkul mallar müstesna olmak üzere Yunan Hükümetine geçecektir.

MADDE 6 Dokuz numaraly beyannameden müstefit olan Rumlara ait menkul ve gayri menkul mallaryn tam mülkiyeti Türkiye Hükümetine geçecektir.

ÜÇÜNCÜ FASIL
Türk tebaasının malları

MADDE 7 Türk tebaası Müslümanlara ait ve Yunanistanda kâin gayri menkul malların tam mülkiyeti Yunan Hükümetine geçecektir. Sahiplerine iade edilmiş olup ve bilfiil tasarruf ve intifalarında bulunan gayri menkul mallar bu hükümden müstesnadır. Türk tebaasının (Lausanne) muahedesi mer'iyete konulduktan sonra, vaziyet ve tasfiye edilmiş olan menkul malları da Yunan Hükümetinin mülkü olacaktır. Şurası mukarrerdir ki birinci fıkra mucibince Yunan Hükümetinin mülkiyetine geçen gayri menkullerde mevcut menkulat, ashabının serbest tasarrufunda bırakılacaktır. İşbu maddenin geçen fıkralarında tahsisen zikredilmemiş bulunan diğer bilumum emval, hukuk ve menafi «Lausanne» muahedenamesinin buna müteferri ahkâmına ve bilhassa mezkûr muahedenin 65 inci ve 66 ıncı maddelerinde yazılı hükümlere tabi tutulmakta devam eyleyecektir.

DÖRDÜNCÜ FASIL
Yunan tebaasının malları

MADDE 8 Yunan tebaasına ati olup mübadeleden istisna edilmiş olan İstanbul mıntakası haricinde kâin gayri menkul malların tam mülkiyeti Türk Hükümetine geçecektir. Yunan tebaasının (Lausanne) muahedenamesi mer'iyete konulduktan sonra vaziyet ve tasfiye edilmiş bulunan menkul malları da Türk Hükümetinin mülkü olacaktyr. Şurasy mukarrerdir ki, birinci fıkra mucibince Türk Hükümetinin mülkiyetine geçen gayri menkullerde mevcut menkulat, ashabının serbest tasarrufunda bırakılacaktır. İşbu maddenin geçen fıkralarynda tahsisen zikredilmemiş bulunan diğer bilumum emval, hukuk ve menafi «Lausanne» muahedenamesinin buna müteferri ahkâmına ve bilhassa mezkûr muahedenin 65 inci ve 66 ıncı maddelerinde yazılı hükümlere tabi tutulmakta devam eyleyecektir.

MADDE 9 Yunan tebaasının, mübadeleden istisna edilmiş olan İstanbul mıntakasynda kâin gayri menkul malları üzerindeki mülkiyet hakları işbu mukavelename ahkâmı ile hiç bir suretle ihlal edilmemiştir. İşbu mukavelenamenin mer'iyete konulmasyndan itibaren nihayet iki ay zarfynda, gayri menkul malları vaziyet, haciz veya işgal gibi herhangi bir tedbire maruz kalmış olan Yunan tebaası bizzat veya kanuni mümessilleri vasıtasile mülklerine tam ve serbest tasarrufu ve anlardan intifaı tekrar elde etmiş balunacaklar ve zikri geçen mahiyetteki bilumum tedbirler derhal kaldırılacaktır. Yukarıda beyan olunan tedbirler, mülk sahibinin Yunan tebaasından olması sebebile ittihaz edilmiş bulunduğu ve mahalli tapu dairesi tarafından verilmiş mülkiyet senetlerinde sahibinin Yunan tabiiyeti yazılı olduğu takdirde işbu tedbirlerin kaldırılması ve mülk sahibinin serbest ve tam tasarrufunu tekrar elde etmesi hiç bir suretle talik olunmıyacaktır. İki memleket arasında mer'i muahede, mukavele ve itilaflara tevfikan Türk veya Yunan tabiiyetinin iktisabı şartlarından mütevellit bilcümle ihtilaflar Muhtelit Mübadele Komisyonu bitaraf azasının kararı ile kat'i surette halledilecektir. Diğer taraftan, Âkitler işbu mukavelename ahkâmının, hassaten 12 inci maddenin, malları İstanbul'un mübadeleden istisna edilmiş kısmında bulunan ve işbu mukavelename haricindeki ahkâmı ahdiye ile tarif edilmiş olan Yunan tebaasının miktarını tezyit veya tenkis edebilecek surette tefsir edilmemesini kabul hususunda tamamile mutabık bulunmaktadır. Şurasy mukarrerdir ki mübadillere tanınmış olan Yunan tabiiyeti işbu mukavelede derpi? edilen iadei emlake taallüku itibarile hiç bir hükmü haiz bulunmamaktadır. İşbu maddenin ihtiva ettiği ahkâmı tatbikan Muhtelit Mübadele Komisyonu bitaraf azası tarafından ittihaz edilebilecek mukarrerat, işbu mukavele ahkâmının tatbik sahası haricinde tehaddüs edecek herhangi bir ihtilafta, hiç bir kimseye karşı hüküm ifade edemiyecektir.

BEŞİNCİ FASIL
İstanbul «Etabli» lerinin malları

MADDE 10 Türkiye, İstanbula geldikleri tarih ve doğdukları yer ne olursa olsun, mübadeleden istisna edilmiş olan İstanbul mıntakasında elyevm hazır bulunan Türk tabiiyetindeki bütün Rum Ortodokslara «etabli» sıfatı tanyr. Ayni «etabli» sıfatı, İstanbulu Türkiye Cümhuriyeti makamatı tarafından verilmiş pasaportlarla terketmiş bulunan gayri mübadil şahyslara da tanınmıştır. İşbu maddenin yukarıki fıkraları ahkâmına nazaran aile reisleri «etabli» tanınmış olan kadınlar, kız ve erkek küçük çocuklar, reşit bile olsa evlenmemiş kızlar İstanbul'daki aile reislerine iltihak etmek hakkını haizdirler. Yukarıda yazılı şartlar dahilinde reşit oğlu «etabli» tanınmış olan dul anaların da İstanbul'daki oğullarına iltihaklarına müsaade edilir. Yukarıki fıkralarda kastedilen şahısların mübadeleden istisna edilmiş olan İstanbul mıntakasına avdet etmeleri için Türk Hükümeti tarafından her türlü kolaylık gösterilecektir. Bu maddenin birinci fıkrasyna nazaran «etabli» tanınmış olan ve aile reisleri elyevm İstanbul haricinde bulunan kadınlar, kız ve erkek küçük çocuklar ve reşit bile olsa evlenmemiş kızlar oturdukları yeri terke mecbur tutulmıyacaklardır. Yukarıda gösterilen sınıfların cümlesine dahil şahısların «etabli» vesikalarının tevzii gene kendilerince ittihaz edilecek şekil ve usul dahilinde ifa edilmek üzere, Muhtelit Mübadele Komisyonu bitaraf azasına mevdudur.

MADDE 11 Aktedilmiş olan mukavelename ve itilafnameler ile «etabli»lere temin edilen haklaryn istimalini i?kâl eden bilumum tedbirler, hususile evlenme, emlak alym ve satymy, serbestçe seyrüsefer gibi haklara taallük edenler ve keza evvelki maddede kastolunan ?ahyslar hakkynda Türkiye makamaty tarafyndan emredilen sair bütün takyidat evvelki maddenin son fykrasynda mevzuubahis «etabli» vesikalarynyn da?ytylmasy beklenmeden, bu mukavelename mer'iyete konulur konulmaz, kaldyrylacaktyr.

MADDE 12 A?a?ydaki zikredilen menkul ve gayri menkul mallaryn tam mülkiyeti Türkiye Hükümetine geçecektir. 1- Mübadeleden istisna edilmi? olan Ystanbul myntakasyny terkedip i?bu mukavelenamenin 28 inci maddesi ahkâmyna göre avdet hakkyndan mahrum bulunan Türk tabiiyetindeki gayri mübadil Rum ortodokslara ait ve Türkiye'de kain menkul ve gayri menkul mallar;

2- Mübadeleden istisna edilmi? olan Ystanbul myntakasy haricinde kâin olup Ystanbul myntakasy dahilinde hazyr bulunan «etabli» Rumlara veya i?bu mukavelenamenin 10 uncu maddesi hükmüne göre avdet hakkyndan istifade eden ?ahyslara ait olup mübadeleden istisna edilmi? bulunan Ystanbul myntakasy haricinde kâin menkul ve gayri menkul mallar.

MADDE 13 Mübadeleden istisna edilmi? olan Ystanbul myntakasynda bulunan «etabli» Rumlaryn ve keza i?bu mukavelenamenin 10 uncu maddesi hükmüne göre avdet hakkyndan istifade eden ?ahyslaryn, mübadeleden istisna edilmi? olan Ystanbul myntakasyndaki menkul ve gayri menkul mallary üzerinde mevcut mülkiyet haklary, i?bu mukavelename ahkâmile hiç bir veçhile ihlal olunmamy?tyr. Bu maddenin Yukaryki fykrasynda zikredilen mallar üzerinde yapylan bilcümle vaziyet ve haciz muamelesi bila teahhur kaldyrylacak ve sahibinin veya kanuni mümessilinin bu mallara tam ve serbestçe tasarrufu ve onlardan intifay tekrar elde etmesi hiç bir veçhile talik edilmiyecektir.

ALTINCI FASIL
Garbi Trakya Müslüman « etabli» lerinin mallary

MADDE 14 Yunanistan, Garbi Trakyaya geldikleri tarih ve do?duklary yer ne olursa olsun mübadeleden istisna edilmi? olan Garbi Trakya myntakasynda elyevm hazyr bulunan Yunan tabiiyetindeki bütün müslümanlara «etabli» syfaty tanyr. Ayni «etabli» syfaty, Garbi Trakyayy Yunan Cümhuriyeti makamaty tarafyndan verilmi? pasaportlarla terketmi? bulunan gayri mübadil ?ahyslara da tanynmy?tyr. Y?bu maddenin yukaryki fykralary ahkâmyna nazaran aile reisleri «etabli» tanynmy? olan kadynlar, kyz ve erkek küçük çocuklar ve re?it bile olsa evlenmemi? kyzlar, Garbi Trakyadaki aile reislerine iltihak etmek hakkyny haizdirler. Yukaryda yazyly ?artlar dahilinde re?it o?lu «etabli» tanynmy? olan dul kadynlaryn da Garbi Trakyadaki o?ullaryna iltihaklaryna müsaade edilir. Yukarydaki fykralarda kastedilen ?ahyslaryn mübadeleden istisna edilmi? olan Garbi Trakya myntakasyna avdet etmeleri için Yunan Hükümeti tarafyndan her türlü kolaylyk gösterilecektir. Bu maddenin birinci fykrasyna nazaran «etabli» tanynmy? olan ve aile reisleri elyevm Garbi Trakya haricinde bulunan kadynlar kyz ve erkek küçük çocuklar ve re?it bile olsa evlenmemi? kyzlar oturduklary yeri terke mecbur tutulmayacaklardyr. Yukaryda gösterilen synyflaryn cümlesine dahil ?ahyslara «etabil» vesikalarynyn tevzii, gene kendilerince ittihaz edilecek ?ekil ve usul dahilinde ifa edilmek üzere, Muhtelit Mübadele komisyonu bitaraf azasyna mevdudur.

MADDE 15 Aktedilmi? olan mukavelename ve itilafnamelerle «etabli» lere temin edilen haklaryn istimalini i?kâl eden bilümum tedbirler, hususile evlenme, emlak alym ve satymy, serbestçe seyrüsefer gibi haklara taallük edenler ve keza evvelki maddede kastolunan ?ahyslar hakkynda Yunan makamaty tarafyndan emredilen sair bütün takyidat, evvelki maddenin son fykrasynda mevzuubahis «etabli» vesikalarynyn da?ytylmasy beklenmeden, i?bu mukavelename mer'iyete konulur konulmaz kaldyrylacaktyr.

MADDE 16 A?a?yda zikredilen menkul ve gayri menkul mallaryn tam mülkiyeti Yunan Hükümetine geçecektir.

1- Mübadeleden istisna edilmi? olan Garbi Trakya myntakasyny terkedip i?bu mukavelenamenin 28 inci maddesi ahkâmyna göre avdet hakkyndan mahrum bulunan Yunan tabiiyetindeki gayri mübadil Müslümanlara ait ve Yunanistan'da kâin menkul ve gayri menkul mallar,

2- Mübadeleden istisna edilmi? olan Garbi Trakya myntakasy haricinde kâin olup bu myntaka dahilinde hazyr bulunan «etabli» Müslümanlara veya i?bu mukavelenamenin 14 üncü maddesi hükmüne göre avdet hakkyndan istifade eden ?ahyslara ait menkul ve gayri menkul mallar,

3- Garbi Trakyada kâin olup Yunan Heyeti Murahhasasynyn 18 Haziran 1927 tarihinde Muhtelit Komisyona tevdi etti?i listede münderç mallar;

4- Merbut di?er mütemmim bir listede gösterilen ve elyevm tahty i?galde bulunan cem'an yedi bin strema mesahasynda arazi.

MADDE 17 16. maddenin 3 üncü ve 4 üncü fykralarynyn ihtiva etti?i hükümler mahfuz kalmak ?artile, mübadeleden istisna edilmi? olan Garbi Trakya myntakasynda bulunan «etabli» Müslümanlaryn ve keza i?bu mukavelenin 14 üncü maddesine göre avdet hakkyndan istifade eden ?ahyslaryn, mübadeleden istisna edilmi? olan Garbi Trakya myntakasynda kain menkul ve gayri menkul mallary üzerinde mevcut mülkiyet haklary i?bu mukavelename ahkâmile hiç bir veçhile ihlal olunmamy?tyr. Y?bu maddenin yukaryki fykrasynda zikredilen mallar üzerinde yapylan bilcümle vazyyet ve haciz muameleleri bila teahhur kaldyrylacak ve sahiplerinin veya kanuni mümessilinin bu mallara tam serbestçe tasarrufu ve onlardan intifay tekrar elde etmesi hiç bir veçhile talik edilmeyecektir.

YEDİNCİ FASIL
Varidat ve muadilleri, tazminat

MADDE 18 Yki Hükümet yukaryda zikredilen synyflardan herhangi birine dahil olanlaryn i?gali dolayysile tediyesi lazym gelen varidat ile muadilleri için bütün mütalebattan sarfynazar ederler. (Fasyl 2, 3, 4, 5, ve 6)

MADDE 19 Muhtelit komisyonun (28) numaraly kararynyn 3 üncü maddesi muktazasynca tediyesi lazym gelen bedelaty icare ile sair tazminat meselesinin, kendi tebaalary ile do?rudan do?ruya halli her iki Hükümetçe müterettip bulunmaktadyr.

SEKİZİNCİ FASIL
Tediye ve tazminat

MADDE 20 Yunan Hükümeti i?bu mukavelenamenin mer'iyete konulmasyny takip eden ay zarfynda Muhtelit Komisyon emrYne 425,000 Yngiliz lirasy verecektir. Muhtelit Komisyon bu mebla?y ?u cihetlere tahsis edecektir:

A: Ystanbulda bulunan Türk tabiiyetindeki «etabli» Rumlarla i?bu mukavelenamenin 10 uncu maddesi hükmünce avdet hakkyndan istifade edecek ?ahyslary mübadeleden istisna edilen Ystanbul myntakasy haricinde mutasarryf olduklary mallary için, kendi marifetile, tazmin etmek üzere 150.000 Yngiliz lirasy.

B: Bu mukavelenin 16 yncy maddesi mucibince mallary Yunan Hükümetinin mülkiyetine geçen Yunan tabiiyetindeki «etabli» Müslümanlary, kendi marifetile, tazmin için 150,000 Yngiliz lirasy.

Y?bu maddenin 1 inci ve 2 inci fykralarynda kastedilen ?ahyslary tazmine tahsis olunan mebali? Muhtelit Komisyon tarafyndan tesbit edilecek kysa ve çabuk bir usul ile ve kendi te?kilaty tarafyndan da?ytylacaktyr. 125,000 Yngiliz lirasyna bali? olan bakyye Muhtelit Komisyon tarafyndan Türk Hükümetine üç defada verilecektir. 62,500 Yngiliz lirasyna bali? olan ilk tediye i?bu mukavelenamenin mer'iyete konulmasyny takip edecek ay zarfynda; 47,500 Yngiliz lirasyna bali? olan ikincisi i?bu mukavelenamenin 9 uncu maddesine tevfikan Yunan tebaasyna ait bilcümle emlakin iade edildi?ine Muhtelit Komisyonun bitaraf azasynca hükmedilir edilmez; 15,000 Yngiliz lirasyna bali? olan üçüncü ve sonuncusu da i?bu mukavelenamenin Türkiye'ye tahmil eyledi?i bütün taahhüdat ve mükellefiyetlerin tamamy tamamyna icra edildi?i Muhtelit Komisyon bitaraf azasy tarafyndan tebyin edildikten sonra yapylacaktyr. Yunanistan'ca i?bu maddede münderç ahkâmy ifaen tediye edilecek mebali?in tesviyesini müteakip Yunanistan i?bu mukavelename hükümlerine göre iktisap eylemesine muvafakat edilmi? olan mallardan mütevellit bilcümle borçlardan beri olmu? olacaktyr.

MADDE 21 Yukaryki madde mucibince Yunan Hükümetinin Muhtelit Mübadele Komisyonu emrine tevdi etme?i taahhüt etti?i 425, 000 Yngiliz lirasile i?bu mukavelenin 20 inci maddesinin 4 üncü fykrasynda zikredilen 15,000 Yngiliz lirasy 1 kânunuevvel 1926 tarihli Atina itilafnamesinin 6 yncy maddesine tevfikan Yunanistan tarafyndan Türk Hükümetine, teminat makamynda terk edilmi? bulunan 500,000 Yngiliz lirasyndan tediye edilecek ve Yunanistana ait olacak olan mütebaki 60,000 Yngiliz lirasynyn kendisine ret ve tesviyesine müteallik bilcümle muameleler her iki Hükümet tarafyndan bila teahhur ifa edilecektir.

DOKUZUNCU FASIL
Hususi hükümler

MADDE 22 Y?bu mukavelenamenin 4,5 ve 6 yncy fasyllarynda zikredilen synyflardan birine dahil bulunan bir gayri menkulu iade imkânsyzly?y takdirinde gayri menkullerin kâin bulunduklary memleketler Hükümetleri onlary ancak syrf istisnai hallerde ve iadeyi imkânsyz kylan haller Muhtelit Komisyonda tebyin olunduktan sonra iktisap edebileceklerdir. Her bir defasynda keyfiyet mezkûr komisyonca tasvip edildikten sonra Komisyon mevzuubahis malyn kyymetini takdire tevessül edecek ve sahibini a?a?ydaki tarzda tazmin eyleyecektir. E?er gayri menkul Yunan tebaasyndan birine ait bulunuyorsa, i?bu mukavelenamenin 20 inci maddesinde gösterilen ?artlar dahilinde Türk Hükümetine tesviye edilmek üzere Muhtelit Komisyon emrinde bulunan 47,500 Yngiliz lirasyndan, gayri menkule takdir edilen kyymete muadil bir mebla? ifraz edilerek menlehül hakkyna tediye edilecektir. E?er «etabli» bir Ruma ait gayri menkul mevzuubahis ise bu para mezkûr 20 inci madde hükmünce Türk Hükümetine tesviye edilmek üzere Muhtelit Komisyonun elinde bulunan 15,000 Yngiliz lirasyndan ifraz olunacaktyr. Yunan hükümeti, Garbi Trakya Müslüman «etabli»lerine ait olup bu maddenin birinci fykrasynda derpi? edilen usul ve ?artlara göre kendisi tarafyndan iktisabyna müsaade edilecek olan mallaryn sahiplerini icaby takdirinde tazmine tahsis edilmek ve bu mukavelenamenin 23 üncü maddesinde gösterilen ?artlar dahilinde ifraz olunmak üzere Muhtelit Komisyona 150,000 Yngiliz liralyk bir mebla? tediye etme?i taahhüt eyler.

MADDE 23 Evvelki maddenin 3 üncü ve 4 üncü fykralarynda zikredilen mebali?, i?bu mukavelenamede münderiç ?artlaryn ve hükümlerin tamamiyet üzere ifasyny temine tahsis edilmi? oldu?undan o madde hükümlerine göre yapylacak her bir tediyaty müteakyp, Muhtelit Mübadele Komisyonu bitaraf azasynyn talebi üzerine kaldyrylmy? olan paraya müsavi bir tediyat ile i?bu mebali?in eski miktaryna ibla?yna tevessül edilecektir. Y?bu mukavelename mucibince uhdesine terttüp eden bütün borç ve mükellefiyetlerin tamamiyet üzere ifa edilmi? oldu?unun Muhtelit Mübadele Komisyonu bitaraf azasy tarafyndan tesbitini müteakip her bir Hükümet kendisine ait bulunan 15,000 Yngiliz lirasyny iade ettirmek hakkyny haiz bulunacaktyr.

MADDE 24 Y?bu mukavelenamenin 22 inci maddesinde zikredilen hükümler mahfuz kalmak ?artile, Türk Hükümeti i?bu mukavelename ahkâmyna nazaran iktisap etmesine müsaade edilmi? olan mallardan dolayy bilcümle taahhüdattan beridir.

MADDE 25 Y?bu mukavelenamenin 12 ve 16 yncy maddelerinin 1 inci fykralarynda kastedilen gayri menkuller, Hükümetlerden biri tarafyndan i?bu mukavelenamenin mer'iyete konulmasy tarihinde i?gal edilmemi? bulundu?u takdirde mezkûr mallara vazyyet olunmasy veyahut bunlaryn haciz veya i?gali her bir defasynda ancak Muhtelit Komisyonun evvel emirde tetkik ve tasvibinden sonra kabil olacaktyr. Muhtelif Komisyonun faaliyeti nihayete erdikten sonra hiç bir vazyyet, haciz veya i?gal yapylamayacaktyr.

MADDE 26 Ahkâmy umumiye ve Türk ve Yunan Hükümetlerinin mülkiyetine geçen mallar hakkyndaki hükümler mahfuz tutulmak ?artile ve alakadarlaryn talebi üzerine her iki memleketteki kadastro daireleri, Yunan tebaasynyn veya mallaryna bilfiil tasarruf eden Türk tabiiyetindeki ?ahyslarla «etabli» Müslüman ve Rumlaryn bir gayri mübadilden miras tarikile sahip olduklary Ystanbul ve Garbi Trakyada kâin mallaryn intikali için lazym gelen ve bu güne kadar yapylmamy? olan bilümum muameleleri ikmal ile mükelleftirler.

ONUNCU FASIL
Umumi hükümler

MADDE 27 Y?bu mukavelenamede görülen «Ystanbul» kelimesi Türk ve Rum ahalinin mübadelesi hakkynda 30 kânunusani 1923 de (Lausanne) da imza edilen itilafnamenin 2 inci maddesinde münderç bulundu?u ?ekilde «Constantinople» ?ehrini i?aret etmektedir. 9 numaraly beyanname ahkâmyndan istifade edenler; Türk tabiiyetinde bulunanlar, Yunan tabiiyetinde bulunanlar, Ystanbul Rum «etabli» leri, Garbi Trakya Müslüman «etabli» leri tabirleri hakiki ?ahyslara oldu?u gibi hükmi ?ahyslara da mabihittatbiktir.

MADDE 28 Elyevm Ystanbul'da bulunmayan ve Ystanbul'u Türkiye Cümhuriyeti makamatyndan verilmi? bir pasaportu hamil bulunmaksyzyn terketmi? olan Türk tabiiyetindeki gayri mubadil Rum Ortodokslarla elyevm Garbi Trakyada bulunmayan ve Garbi Trakyayy Yunan Cümhuriyeti makamatyndan verilmi? bir pasaportu hamil bulunmaksyzyn terketmi? olan Yunan tabiiyetindeki gayri mübadil müslümanlar i?bu mukavelename müfadynca avdet hakkyndan mahrumdurlar. Her iki Hükümet mütekabilen yukaryki fykraya göre avdet hakkyndan mahrum olan Türk tabiiyetindeki Ystanbul Rumlarile «9 numaraly beyanname» ahkâmyndan müstefit Rumlara Yunan tabiiyetini ve yukaryki fykraya nazaran avdet hakkyndan mahrum Yunan tebaasy Garbi Trakya Müslümanlarile «9 numaraly beyanname» ahkâmyndan istifade eden Müslümanlara Türk tabiiyetini tanydyklaryny beyan ederler. Mevzuubahis ?ahyslar bu tabiiyet de?i?tirmeden dolayy memleketi asliyelerinde hiç bir suretle haklarynyn ve hususile mameleke, mirasa, mahkemelerde dava ikamesine ve saireye müteallik haklarynyn iskatyna maruz kalmayacaklardyr. Bu e?hasyn tebdili tabiiyetleri Ystanbulda yahut Garbi Trakyada hazyr bulunan zevceleri ile evlatlarynyn da tabiiyetlerini de?i?tirmek neticesini hasyl eder; me?er ki her memleketin milli kanunu buna mani buluna.

MADDE 29 Ahkâmı umumiye ve işbu mukavelenamenin 25 inci maddesi hükümleri mahfuz kalmak şartile, işbu mukavelename ile mülkiyeti iki Hükümetten birine geçmeyen mallar hakkynda bundan böyle hiç bir vaziyet muamelesine veya takyidi tedbire tevessül edilmeyecek ve sahipleri dilekdikleri gibi intifa, tasarruf ve idarede serbest olacaklardır.

MADDE 30 İş bu mukavelenamede münderiç «elyevm» ve «bilfiil» tabirleri ağustos 1929 tarihinde mevcut vaziyeti filiyeye muzaftyrlar.

ONBİRİNCİ FASIL

Hakeme müteallik maddeler

MADDE 31 İşbu mukavelenamenin tatbiki, iki Hükümet tarafından, bu maksatla lazım gelen teşkilatı vücude getirecek olan Mübadelei Ahali Muhtelit Komisyonuna tevdi edilmiştir.

MADDE 32 İşbu mukavelenamenin tatbik ve tefsirine müteallik olarak ileride Muhtelit Mübadele Komisyonunda tahaddüs edebilecek bilumum ihtilaflar için umumi bir surette iki Hükümet. Muhtelit Mübadele Komisyonunun bitaraf azasına hakem sıfatını tanırlar ve onların kararlarını münakaşasız kabul etmeyi şimdiden taahhüt ederler. İşbu mukavelenamenin tatbiki sahasında Türk ve Yunan Heyeti Murahhasaları arasında çıkabilecek her bir ihtilaf veya niza böylece Muhtelit Mübadele Komisyonu bitaraf azasının reylerile kat'i halledilecektir.

ONİKİNCİ FASIL

Nihai hükümler

MADDE 33 İşbu mukavelenamenin muhtevi olduğu ahkâma muhalif bulunan veya tamamile tatbikına herhangi bir suretle mani olan her nevi kanunlar, emirnameler, nizamnameler ve kauni ve resmi tefsirler veya emir ve tamimler her iki memlekette işbu mukavelename ile kendiliğinden mülga olacaktır.

MADDE 34 İşbu mukavelename tasdik edilecek ve böylece her iki memlekette kanun mahiyetini iktisap edecektir. Derhal tatbiki için iki memleketin kanunları mucibince lazım gelen bilumum neşriyat ve ilanat ifa edilecektir.

Tasdiknameler Atinada teati olunacaktır.

Ankara, 10 Haziran 1930

Dr. T. Rüştü S. Polychroniadis

MÜTEMMİM LİSTE 10 Haziran 1930 tarihinde Ankarada imza edilen mukavelenamenin 16 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasynda derpi? edilen (7000) stremanın kendilerinden alınacağı yerler.


İskeçe Strema
Yeni çiftlik 4 000
Kutuklu tepe 740
Yolcuzade 1 500
Ferezler 2 000
Çepel 4 000 12 240
Orestiya
Deli Elya 1 000
Demerde? 2 400
Mara çiftlik 1 500 5 600
Bu Makaleyi Paylaş :

0 yorum:

Bu yazımız hakkında

düşünce ve önerilerinizi lütfen bizimle paylaşın..!

"Muhacir diye küçümsenenler,
tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar,
yani 'düşmanla sonuna kadar dövüşenler'
çekilen ordunun ri'cat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler,
ve düşman karşısında kaçmak,
çekilmek nedir bilmeyenlerdir.

Muhacirler, kaybedilmiş ülkelerimizin
milli hatıralarıdır."

Mustafa Kemal Atatürk,
17 Ocak 1931

Translate

 
Support : Creating Website | Bursa Selanik Göçmenleri | ha_ay
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Bursa Selanik Göçmenleri - All Rights Reserved